รายละเอียดโครงการ LET THEM SEE LOVE บริจาคดวงตา
โครงการที่เชื่อในความสำคัญของการให้ ซึ่งเป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุด เพราะเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ คือการให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตา โดยความร่วมกันระหว่าง เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย


ที่มาโครงการ LET THEM SEE LOVE บริจาคดวงตา
การบริจาคอวัยวะและดวงตา นับเป็นการให้และเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ของชีวิต เพราะเป็นการการมอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์
ดังนั้นการบริจาคอวัยวะและดวงตา จึงเปรียบเสมือนการให้ ที่สร้างประโยชน์และความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เพราะทำให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตใหม่ ได้มองเห็นคนที่รักและได้อยู่ดูแลครอบครัว ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป
ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รอการ “ปลูกถ่ายอวัยวะ”อยู่จำนวนมากถึงกว่า 18,622 ราย โดยแบ่งเป็นอวัยวะ 6,401 รายและดวงตา 14,001 ราย
แต่ในปี 2562 ที่ผ่านมาศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้รับการบริจาคอวัยวะเพียง 261 รายเท่านั้น
และนำอวัยวะไปปลูกถ่ายช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 582 ราย และสำหรับศูนย์ดวงตามีผู้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 889 ราย
ในปีนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู ได้ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
สานต่อการจัดโครงการ Let Them See Love เป็นประจำทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการให้
ซึ่งเป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุด เพราะเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ การให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตา
  • การบริจาคดวงตา
    การแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตา ให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ภายหลังจากเสียชีวิตแล้ว เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตาดำพิการ
  • การบริจาคอวัยวะ
    การให้อวัยวะเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่หมดหวังจากการรักษาด้วยวิธีอื่น อวัยวะจากหนึ่งร่าง สามารถนำไปช่วยชีวิต ผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิต ให้กลับมามีชีวิตใหม่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา
การบริจาคอวัยวะ
การบริจาคอวัยวะ คือ การบริจาคอวัยวะภายใน ซึ่งได้แก่ หัวใจ ลิ้นหัวใจ ปอด ตับ ไต ฯลฯ ที่ใช้ประโยชน์ได้ นำไปเปลี่ยนให้กับผู้ป่วยที่อวัยวะเหล่านั้นเสื่อมสภาพ เพื่อให้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น ผู้บริจาคจะต้องเสียชีวิตจากสมองตายเท่านั้น ภายหลังจากผ่าตัดนำอวัยวะออก ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง แพทย์จะตกแต่งร่างให้คงเดิมและมอบให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้
สถิติผู้รอรับการบริจาคอวัยวะ ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะอยู่จำนวนมากถึง 6,401 ราย แต่ในปี 2562 ที่ผ่านมาศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้รับการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายเพียง 261 ราย เท่านั้น และนำอวัยวะไปปลูกถ่ายช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 582 ราย ลิ้นหัวใจ 74 ราย และผิวหนังอีก 33 ราย (โดยในคนไข้ 33 ราย ใช้ทำผิวหนังผ่าตัดรักษาแผลให้คนไข้ไปทั้งสิ้น 50 ครั้ง)
ผู้ที่สามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ หญิง ชาย ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ที่สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง สามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ เมื่อบริจาคอวัยวะแล้วควรพกบัตรผู้บริจาคติดตัวไว้และแจ้งให้ญาติรับทราบว่า ได้ทำเรื่องบริจาคอวัยวะไว้ในระหว่างมีชีวิต และในกรณีบริจาคอวัยวะแทนญาติ : หากญาติของผู้ป่วยสมองตายเห็นว่า การบริจาคอวัยวะคือ การทำบุญครั้งสุดท้ายให้กับผู้ป่วยสมองตาย และตัดสินใจบริจาคอวัยวะ ก็ให้แจ้งกับแพทย์ที่ทำการรักษา หรือ โทรติดต่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ได้ทันทีที่หมายเลข 1666
สมองตายกับการบริจาคอวัยวะ สมองตาย คือ ภาวะสมองที่ถูกทำลายจนสูญเสียการทำงานโดยสิ้นเชิง และถาวร ไม่มีหนทางที่จะเยียวยารักษาได้ จึงถือว่าบุคคลนั้นเสียชีวิต ซึ่งการเสียชีวิตโดยทั่วไป จะใช้หลักการหัวใจหยุดเต้น หรือการหยุดหายใจ ดังนั้นหากตรวจพบว่าผู้ป่วยสมองตาย หมายถึง ระบบประสาทส่วนกลางหรือสมองไม่สั่งงาน ทำให้ระบบการหายใจหยุดทำงานหัวใจไม่บีบตัว ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ถือว่าผู้นั้นไม่สามารถรักษาให้มีชีวิตอยู่ได้
การบริจาคดวงตา
การบริจาคดวงตา คือ การแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ภายหลังจากเสียชีวิตแล้ว
สถิติผู้รอรับการบริจาคดวงตา ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รอการเปลี่ยนกระจกตาอยู่จำนวนมากถึง 14,001 ราย แต่ในปี 2562 ที่ผ่านมาศูนย์ดวงตาได้รับการบริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิตเพียง 976 ราย เท่านั้น และมีผู้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 889 ราย
ผู้ที่สามารถแสดงความจำนงบริจาคดวงตาได้ คนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่อายุ 2 ขวบ เป็นต้นไป เมื่อบริจาคดวงตาแล้ว ควรพกบัตรผู้บริจาคติดตัวไว้และแจ้งให้ญาติรับทราบว่าได้ทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้ในระหว่างมีชีวิต และในกรณีบริจาคอวัยวะแทนญาติ : กรุณาโทรแจ้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยทันทีที่ผู้บริจาคเสียชีวิต ที่หมายเลข 081-902-5938, 081-836-4927 ตลอด 24 ชั่วโมง ภายหลังเสียชีวิตดวงตาจะเริ่มเสื่อมสภาพ และเน่าเปื่อย ดังนั้นเพื่อให้ดวงตาที่มีสภาพดีที่สุด ญาติของผู้แสดงความจำนงในการบริจาคควรโทรแจ้งศูนย์ดวงตาทันทีหลังผู้บริจาคเสียชีวิต เพื่อให้ศูนย์ดวงตาได้จัดเก็บดวงตาโดยเร็วที่สุด เพราะการจัดเก็บดวงตาควรจัดเก็บให้เรียบร้อยภายใน 6-8 ชั่วโมง
การสนับสนุนด้านอื่นๆ
สามารถบริจาคเงินเพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคดวงตาและอวัยวะ สามารถบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้