ปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติต้องมีโลหิตสำรองคงคลังเฉลี่ยวันละ 3,000 ยูนิต
แต่มีผู้บริจาคเพียง
1,500 ยูนิต เท่านั้น
สอบถามข้อมูลการบริจาคโลหิตเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
โทร 02-256 - 4300 ,02-263-9600-99
ต่อ 1101,1760,1753,1770
ตลอด 24 ชั่วโมง
การที่เราบริจาคเลือดเนื้อของเราเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นนับเป็นการทำความดีที่ยิ่งใหญ่
โครงการ LET THEM SEE LOVE บริจาคโลหิต
โครงการที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต และสร้างจิตสำนึกทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญในการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ
ช่องทางการบริจาคโลหิตทั่วประเทศ
เวลาทำการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
วันจันทร์ และศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
วันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 07.30-19.30 น.
วันเสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-15.30 น.
สาขาบริการโลหิต 6 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิตได้ที่
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา
 • งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ